Mackenson e Vanessa Massé  te vini Amerika lè yo te gen sèt an. Yo te leve ap gade paran yo lite pou yo ka aprann Anglè, men paske pa’t gen ase resous yo te oblije fè travay ki pa’t peye byen. Anpil Ayisyen ki fèk sòti Ayiti fè eksperyans sa yo, plizyè fwa yo dekouraje e yo panse li twò ta oubyen twò difisil pou yo ka aprann. Pale Anglè a reyèlman enp?tan pou Ayisyen k’ap viv nan Amerika aprann pou yo ka kontinye fè pwogrè nan peyi a. Se rezon sa a nou te kreye Palé NOW! Nou vle bay tout Ayisyen ki ta renmen pale Anglè yon opòtinite pou yo ka kòmanse aprann. Timoun ansanm avèk granmoun ka itilize Palé NOW!, epi li ka yon benefis pou Ayisyen k’ap viv Ayiti ki ta renmen kòmanse pale Anglè tou. Nou swete Palé NOW! ka ede pèp Ayisyen yo nenpòt kote yo ye e ka ankouraje yo nan nepòt sa y’ap fè. Mèsi.

 

All Content © 2013 Palé Now